Algemene Voorwaarden Webshop

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing als u de website www.sourcy.nl/regenlaarzen, hierna te noemen “de Website”, bezoekt. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op al onze aanbiedingen en de aankopen die u doet via de Website.
1.2 Vóórdat u een koop op afstand aangaat via de Website, wordt aan u gevraagd akkoord te gaan met deze voorwaarden. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, kunt u geen producten kopen via de Website.
1.3 Deze algemene voorwaarden worden aan u ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat u deze op een eenvoudige manier kunt opslaan op een duurzame gegevensdrager. Op uw verzoek worden deze algemene voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos toegezonden.
1.4 Wij adviseren u een afdruk van deze voorwaarden te maken en te bewaren of een digitale kopie op te slaan. Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Bij het plaatsen van een nieuwe bestelling is de dan geldende versie van deze voorwaarden van toepassing. Raadpleeg s.v.p. bij elke bestelling de dan geldende versie van deze voorwaarden.

2. Identiteit van de website beheerder, organisator van de actie en contactgegevens

2.1 De Website wordt beheerd en de op de Website beschikbare producten en diensten worden aangeboden door:

Heineken Nederland Gevestigd te Amsterdam Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam KvK-nummer 33127977 Adres: Burgemeester Smeetsweg 1, 2382PH Zoeterwoude Postbus 500, 2380BA Zoeterwoude BTW-nummer NL001632553B01

hierna te noemen “wij” of “Verkoper”

2.2 De organisator van de actie die via de Website loopt met betrekking tot Sourcy regenlaarzen, hierna te noemen “de Regenlaarzen”, is:

Vrumona B.V.
Gevestigd te Bunnik Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht KvK-nummer 30024744 Adres: Vrumonaweg 2, 3981HT Bunnik
Postbus 1, 3980CA Bunnik RSIN-nummer 001226411 hierna te noemen “de Organisator”

Op de Organisator toepasselijke beroepsregels: Nederlandse Reclamecode Kinder- en Jeugdreclamecode

Reclamecode voor Voedingsmiddelen

3. Producten

3.1 Om een bestelling te kunnen doen via de Website, dient u minimaal 18 jaar oud te zijn.
3.2 De actuele prijzen van onze producten vindt u op de Website. De prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld. Er worden afleveringskosten in rekening gebracht, afhankelijk van het aantal producten dat u bestelt. De afleveringskosten en eventuele bijkomende kosten zijn vermeld op de Website. Indien u niet akkoord gaat met de afleveringskosten en/of het totaalbedrag, kunt u de bestelprocedure afbreken. Indien u de bestelprocedure voltooit, bent u de totaalprijs inclusief afleveringskosten verschuldigd.
3.3 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of andere wettelijke regelingen of bepalingen.
3.4 In afwijking van het vorige lid kunnen wij producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen aanbieden.
3.5 De Regenlaarzen die via de Website worden aangeboden kunt u zowel binnen als buiten het kader van de actie van de Organisator bestellen c.q. aanschaffen. Voor meer informatie over deze actie verwijzen wij u naar de Website.

4. Totstandkoming van de overeenkomst en betaling

4.1 De overeenkomst komt tot stand zodra wij uw bestelling via het bestelformulier op de Website ontvangen en u voldoet aan de gestelde voorwaarden. Tijdens de bestelprocedure kunt u de gegevens controleren en eventuele invoerfouten corrigeren. Lees en controleer s.v.p. elke pagina van de bestelprocedure voordat u verder klikt. Het is mogelijk meerdere producten tegelijkertijd te bestellen. Wij zijn gerechtigd bestellingen van producten met een verschillende levertijd te weigeren.
4.2 De betaalmogelijkheden zijn op de bestelpagina’s vermeld. Betalingen verlopen via een zogenaamde “payment service provider”. De algemene voorwaarden van de payment service provider zijn van toepassing op het betalingsproces.
4.3 Bij totstandkoming van de overeenkomst wordt het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. U kunt geen recht doen gelden op de uitvoering van de betreffende bestelling of dienst(en) en/of enige vergoeding, alvorens wij de betaling hebben ontvangen.
4.4 Na ontvangst van uw bestelling zenden wij u een bevestiging per e-mail (de “Bevestigingsmail”). Deze Bevestigingsmail bevat de essentiële elementen van de overeenkomst. U kunt de Bevestigingsmail afdrukken en opslaan. Als u geen Bevestigingsmail ontvangt binnen één werkdag nadat u het bestelformulier op de website heeft ingevuld, is geen overeenkomst tot stand gekomen en verzoeken wij u contact met ons op te nemen via het contactformulier op de Website.
4.5 Wij kunnen ons - binnen de wettelijke kaders - op de hoogte stellen of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, kunnen wij een bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden.
4.6 Voor alle producten op de Website geldt: leverbaar zolang de voorraad strekt. Indien wij het product niet meer leveren, behouden wij ons het recht voor de koop te ontbinden; indien deze situatie zich voordoet zullen wij u per e-mail op de hoogte stellen.

5. Aflevering

5.1 Als plaats van levering geldt het adres in Nederland dat u aan ons kenbaar heeft gemaakt in het bestelformulier op de Website. Levering aan een adres in het buitenland is niet mogelijk.
5.2 De bezorging wordt uitgevoerd door een post- of koeriersbedrijf. In de Bevestigingsmail treft u de verwachte afleverdatum aan. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen in de bezorging of verkeerde aflevering.
5.3 Het is wettelijk gewaarborgd dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden.

6. Herroepingsrecht voor consumenten

6.1 Indien u consument bent, kunt u de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen ontbinden (herroepen). Wij mogen u vragen vrijwillig de reden hiervan aan ons te melden; u bent niet verplicht de reden aan ons op te geven.
6.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in zodra u of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder/bezorger is, het product ontvangt, of - als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld - de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product van deze bestelling heeft ontvangen. Behoudens tegenbewijs worden alle bestelde producten van één bestelling geacht tegelijkertijd afgeleverd te zijn.
6.3 Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die redelijkerwijs nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat het product uitsluitend behandeld en bekeken mag worden zoals dat gebruikelijk is in een winkel.
6.4 U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan beschreven is in artikel 6.3.
6.5 U kunt de overeenkomst ontbinden door het bijgevoegde formulier volledig in te vullen en binnen de bedenktijd van 14 dagen terug te sturen naar het e-mailadres dat vermeld is in het formulier. Ook kunt u de overeenkomst ontbinden door binnen de bedenktijd van 14 dagen een aangetekende brief met dezelfde gegevens te sturen naar het adres dat vermeld is in de bij het formulier behorende instructie. U kunt ook kiezen voor andere wijzen van verzending, bijv. verzending per gewone post. In de wet is bepaald dat de bewijslast voor de juiste en tijdige verzending van deze verklaring op de consument rust. Daarom raden wij verzending per gewone post af.
6.6 Als u als consument in het kader van de actie van de Organisator gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient u de producten goed verpakt, compleet en in de originele staat terug te sturen naar:

Sourcy Webshop
T.a.v. Afdeling Retouren
Postbus 115
1700 AC Heerhugowaard

Dit moet zo snel mogelijk gebeuren, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de in artikel 6.5 bedoelde melding. De kosten van het terugzenden komen voor uw rekening.

6.7 De volgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht: a. verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, bijvoorbeeld verpakkingen van levensmiddelen; b. volgens specificaties van u vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van u, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; c. producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; d. overige in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek genoemde producten en diensten.

7. Gevolgen van terugzending resp. herroeping

7.1 Als u een product aan ons terugzendt omdat het gebrekkig is, zullen wij u zonder verdere kosten een vervangend product zenden. In dat geval ontvangt u de koopprijs en afleveringskosten van het oorspronkelijke product niet retour. Uitgezonderd van dit artikel zijn de producten die u bestelt in het kader van de Regenlaarzen actie van de Organisator; hiervoor is de Verkoper, noch de Organisator aansprakelijk.
7.2 Als u de overeenkomst geheel of gedeeltelijk herroept (ontbindt) met inachtneming van artikel 6 en geen vervangend(e) product(en) wenst te ontvangen, vergoeden of crediteren wij de door u betaalde koopprijs voor het betreffende aan ons geretourneerde product, binnen 14 dagen nadat wij het correct ingevulde en tijdig ingediende

herroepingsformulier of vergelijkbaar document hebben ontvangen. Tenzij wij aanbieden het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product terug hebben ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden naar het in artikel 6.6 genoemde adres, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De eventuele afleveringskosten betalen wij alleen aan u terug als u de koopovereenkomst volledig herroept (ontbindt), d.w.z. alle gekochte producten aan ons retourneert.

7.3 Voor de wijze van terugbetaling nemen wij contact met u op, tenzij wij voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u heeft gebruikt.
7.4 Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, worden de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terugbetaald.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De inhoud van de Website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan, apps en overige programmatuur zijn beschermd door auteurs-, merk- en databankrechten.
8.2 U mag de Website uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelstelling van deze algemene voorwaarden. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan enig onderdeel van de Website te reproduceren, kopiëren, verveelvoudigen, afgeleide werken te vervaardigen of op enigerlei wijze te exploiteren.

9. Privacy en cookies

9.1 Op een aantal plaatsen op de Website vragen wij om uw gegevens. Uiteraard zijn wij heel zorgvuldig met de gegevens die u achterlaat. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
9.2 De gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om de actie en uw bestellingen uit te laten voeren
  • om respons op onze acties te meten
  • om de Website af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren, zodat u niet bij iedere bestelling uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen
  • om de Website en het eventuele reward programma verder te ontwikkelen en te verbeteren
  • om contact met u op te nemen naar aanleiding van een bestelling
  • voor statistische doeleinden

9.3 Gegevens worden niet zonder uw toestemming ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
9.4 Meer informatie over gegevensverwerking door ons en het uitoefenen van uw privacyrechten vindt u in onze privacyverklaring.
9.6 Cookies zijn bestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, tablet, telefoon of ander apparaat. Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zodanig instellen dat u geen cookies ontvangt. Het is mogelijk dat u dan niet alle voordelen van de Website kunt benutten. Meer informatie over het gebruik van cookies leest u in ons cookiebeleid.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van de Website en de aangeboden producten, diensten en software, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en afbeeldingen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de Website of ter beschikking gestelde programmatuur, apps, downloads of andere databestanden, en producten en diensten die aangekocht worden via de Website.
10.2 Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden eveneens voor alle door ons ingeschakelde hulppersonen en derden.
10.3 E-mails en andere via internet verzonden informatie zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Wij staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan.
10.4 Wij spannen ons tot het uiterste in om zoveel mogelijk te waarborgen dat de Website en eventuele bestanden die via de Website worden aangeboden virusvrij zijn, maar een garantie kan niet gegeven worden.
10.5 Afbeeldingen op de Website zijn voor illustratieve doeleinden. Hoewel wij ons inspannen om de kleuren accuraat te tonen, kunnen wij niet garanderen dat uw beeldscherm de kleuren correct weergeeft. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.

11. Vrijwaring

11.1 Door gebruik te maken van de Website vrijwaart u ons van alle aanspraken die verband houden met het niet naleven van deze voorwaarden door u.

12. Slotbepalingen

12.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst kunnen binnen bekwame tijd nadat u gebreken in het geleverde product of de geleverde dienst heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons.
12.2 De artikelen 6 en 7 zijn van niet van toepassing indien de koper handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
12.3 Verkoper mag de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u overdragen aan een derde.
12.4 Verkoper is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het beheer van de Website, alsook voor de financiële afhandeling van de Regenlaarzen die u binnen of buiten het kader van de actie van de Organisator bestelt.
12.5 Voor eventuele beschadigingen aan Regenlaarzen die u via de Website heeft aangeschaft (buiten het kader van de Actie van de Organisator) kunt u contact opnemen met de Consumentenservice van de Organisator via 0800-8786662.
12.6 Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

actie.sourcy.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om jouw ervaring op onze website te verbeteren en om je van relevante advertenties te voorzien. Ook derde partijen kunnen cookies en vergelijkbare technieken plaatsen om jouw internetgedrag te volgen en je gepersonaliseerde advertenties te tonen binnen en/of buiten onze website. Door gebruik te blijven maken van deze website, ga je hiermee akkoord.

Klik hier voor meer informatie | Manage cookies
Begrepen
Manage cookies